سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

new country: cattle

No alternative text description for this image

In the name of God

77/121/2020/2

Dear people of the new country: cattle in the heart of America

At your request: For the independence of your country, and for the liberation from the new US colonialism, you are hereby informed that: The matter was raised at the first meeting of the Supreme Council: the Islamic United Nations and agreed to your request. So you can have a presidential election for yourself, like an independent country. Replace the People"s Police Force with the Federal Police, and use the National Army. If any country, including the United States, attacks you as an aggressor, fight him.

May God help you and keep you

Secretary General of the Islamic United Nations

Ahmad Hosseini

 

 


Secretary General of the Islamic United Nations

In the name of God

66/110/2020/1

Dear people of the new country: Indiana in the heart of America

At your request: For the independence of your country, and for the liberation from the new US colonialism, you are hereby informed that: The matter was raised at the first meeting of the Supreme Council: the Islamic United Nations and agreed to your request. So you can have a presidential election for yourself, like an independent country. Replace the People"s Police Force with the Federal Police, and use the National Army. If any country, including the United States, attacks you as an aggressor, fight him.

May God help you and keep you

Secretary General of the Islamic United Nations

Ahmad Hosseini

 

 


Independent people of Indiana

Independent people of Indiana

66/110/1010/2020

Honorable President of the Islamic United Nations

Greetings and Regards

"We, the people of Indiana and all 50 states, call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.

Thanks

 

Independent people of Indiana    


Independent people of Atlanta

 

Independent people of Atlanta

66/110/1009

Honorable President of the United Nations

Greetings and Regards

"We, the people of Atlanta and all 50 states, call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.

Thanks

 

Independent people of Atlanta   


Independent people of North Carolina

Independent people of North Carolina

66/110/1008

Honorable President of the United Nations

Greetings and Regards

"We, the people of North Carolina and all 50 states, call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.

Thanks

 

Independent people of North Carolina   


ارتش آمریکا باید: مقابل وحشی گری پلیس، بایستد.

طبق قانون اساسی آمریکا،ارتش حافظ ملت آمریکا است و اکنون که: می بیند پلیس به جان مردم افتاده، آنها را در خیابان ها می کشد، یا زیر ماشین می برد، یا ناقص می کند، باید با آن مقابله کند. چرا باید این کار را بکند؟ چون مردم آمریکا، بی پناه هستند. شکنجه و زندان می شوند، و کسی نیست به آنها کمک کند، حتی برای پخش ویدئو این خشونت ها، راهی ندارند. با اینکه برخی از انها منتشر شده، ولی این فقط اندکی از همه آنها است، و هر روز ابعاد آن بیشتر می شود. مردم سیاهپوست یا رنگین پوست و مهاجر، حق داشتن اسلحه ندارند، یا بودجه برای این کار ندارند. ارتش باید تمام پادگان های خود را، در اختیار مردم استقلال طلب بگذارد. آنها باید مسلح شوند، و رژه مسلحانه را تمرین کنند. این را مطمئن باشند، که قانون شورش بر مردم منتسب نمی شود! زیرا که قانون اساسی آمریکا، ارتش را برای دفاع از رفاه همین مردم تصویب کرده، و مجلس نمایندگان هم می خواهند: اختیارات رئیس حمهور را، در  استفاده داخلی از ارتش را محدود نمایند. اکنون مردم آمریکا رفاه ندارند! زیرا 25درصد آنها زندان هستند، 25درصد بیکار و 25درصد هم بی خانمان! حتی اگر ارتش و گارد ساحلی، گارد ملی و پلیس را هم حساب کنیم، ادامه مطلب...

Independent people of Michigan

 

Independent people of Michigan

66/110/1005

Honorable President of the United Nations

Greetings and Regards

"We, the people of Michigan and all 51 states, call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.

Thanks

Independent people of Michigan

 

 


Independent people of Ohio

Independent people of Ohio

66/110/1001

Honorable President of the United Nations

Greetings and Regards

"We, the people of Ohio and all 51 states, call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.

Thanks

 

Independent people of Ohio