سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انسان کامل یعنی چه؟

انسان به لحاظ شناختی دو نوع حواس دارد. حواس مادی و حواس غیر مادی. حواس مادی مانند چشم و گوش است و حواس غیرمادی مانند عشق و دوستی  محبت. به قول پرفسور سمیعی:  جای حافظه و فکر کردن را در مغز مشخص کرده اند، ولی جای عشق هنوز مشخص نیست. به این معنی که اگر بخواهند کسی فکر نکند یا نخوابد و یا گذشته را فراموش کند، کافی است بخشی از مغز را جراحی کنند! ولی برای اینکه عاشق را منصرف کنند، نمی دانند کجا را جراحی کنند.

همانقدر که عشق  ناشناخته است نفرت هم ناشناخته است و اغلب انسانها برای برطرف کردن آن، به جادو جنبل متوسل می شوند. به عبارت دیگر انسان مادی و انسان الهی را میتوان اینطور تعریف کرد: انسان مادی مانند حیوانات هست: هرچه را می بیند قبول دارد و فقط به فکر شکم و زیر شکم است. خور خواب و خوش بودن. اما انسان های الهی حواس قوی تری دارند مانند: حس ششم حس اینده بینی  و از همه مهمتر حس خدا بینی. یعنی خدا را می بینند. حضرت علی ع می فرماید فرق من و موسی این است که موسی گفت: خدایا خودت را به من نشان بده! ولی من خدا را چنان می بینم که اگر پرده ها کنار رود هیچ فرقی نخواهد کرد. لذا بسیاری از انسان ها فقط آنچه را مادی است می بینند. و البته از ماده هم فقط در یک حیطه معین! مثلا گوش انسان یا بازه‌ی قابل شنوایی برای انسان 20 تا 20000 هرتز می‌باشد. هراندازه سن بالا می‌رود بازه شنوایی انسان هم کوچک‌تر می‌شود و به بازه‌ی 50 تا 8000 هرتز می‌رسد. حالا بر فرض اگر گوش کسی، همه فرکانس ها را دریافت کند، از نظر ما گوش کامل است. یا چشم انسان هم اگر امکان دیدن فرامادی را پیدا کند، یا مثل اشعه ایکس داخل بدن را هم ببیند، این چشم کاملتر است و انسانی که همه حواس او کامل باشد، انسان کامل است. لذا خداوند این انسانهای کامل را مامور کرده، تا راه و روش کامل شدن را به بشر بیاموزند. انبیا مثل معلم هستند. همانطور که یک معلم می تواند طی یکسال فرد بیسوادی را باسواد کند. آدم های کامل هم میتوانند با آموزش های لازم دیگران را هم کامل کنند. در فقه شیعه به این حالت عرفان می گویند. چرا که حضرت علی ع فرمود هرکس خود را بشناسد، خدا را هم خواهد شناخت. ولذا عرفا به خودشناسی می پردازند و این عمل را سلوک می گویند. که گاهی افراد با یک جهش هم آن را می یابند. گفت: هفت شهر عشق را عطار گشت، ماهنوز اندر خم یک کوچه ایم! مثل معروفی است که می گویند: عطار در واقع کاسبکار بوده و گیاهان دارویی می فروخته، و بسیار پولدوست هم بوده است. یک روز درویشی از او تقاضایی می کند و او می گوید تا پول ندهی نمی دهم! درویش می گوید تو چطوری می خواهی جان بدهی؟ او هم می گوید توچطوری؟ و درویش دراز می کشد و می گوید اینطوری و می میرد. و عطار با دیدن این صحنه دیوانه می شود! و هفت شهر عشق را یک شبه طی می کند. در مورد مولوی هم همینطور است. وی روزی به کتابخواندن مشغول بود شمس او را صدا می زند ولی او نمی شنود لذا شمس همه کتابهای او را در آب حوض می ریزد! مولوی می گوید چرا این کار را کردی؟ می گوید چه کاری؟ می گوید همه این کتابها با جوهر نوشته شده و از بین میرود! ولی شمس یکی یکی آنها را بیرون می اورد بدون کمترین رطوبتی!  و بعد هم می رود، مولوی دست می زند می بیند همه کتابها اصلا آب نخوردند می رود تا بپرسد که دیوانه شمس تبریزی می شود. یک یهودی هم مقابل حضرت علی ع روی آب راه رفت، حضرت علی پرسید چه ذکری می گویی؟ گفت می گویم یاعلی! گفت این علی من هستم. پس شناخت خود، یعنی کشف این استعدادها و تکمیل آن

What does perfect man mean?

Man has two types of senses cognitively. Material senses and immaterial senses. The material senses are like eyes and ears, and the immaterial senses are like love and friendship. In the words of Professor Samiei: The place of memory and thinking in the brain has been identified, but the place of love is still unknown. This means that if they want someone not to think or not to sleep or to forget the past, it is enough to operate on a part of the brain! But in order to dissuade the lover, they do not know where to operate. As much as love is unknown, hatred is also unknown, and most people resort to magic to eliminate it. In other words, material man and divine man can be defined as follows: Material man is like animals: he accepts everything he sees and thinks only of the abdomen and lower abdomen. Sleepy and happy. But divine human beings have stronger senses, such as the sixth sense, the sense of the future, and most importantly, the sense of God. That is, they see God. Imam Ali (AS) says that the difference between me and Moses is that Moses said: God, show yourself to me! But I see God in such a way that it will not make any difference if the curtains are lifted. Therefore, many people see only what is material. And of course from matter only in a certain area! For example, the human ear or audible range for humans is 20 to 20,000 Hz. The older you get, the smaller your human hearing range is, and it reaches 50 to 8,000 Hz. Now, assuming that someone"s ear receives all the frequencies, we think the ear is perfect. Either the human eye is more perfect if it can see metamaterials, or it can see inside the body like X-rays, and the human being whose whole senses are perfect is the perfect human being. Therefore, God has commissioned these perfect human beings to teach mankind the way and method of perfection. Prophets are like teachers. Just as a teacher can make an illiterate person literate in a year. Perfect people can also complement others with the necessary training. In Shiite jurisprudence, this state is called mysticism. Because Imam Ali (AS) said that whoever knows himself, will also know God. Therefore, mystics practice self-knowledge and call this practice conduct. Sometimes people find it with a jump. He said: The seven cities of love were conquered, we are still in the bend of an alley! It is a well-known saying: Attar was actually a businessman and sold medicinal plants, and he was also very money-loving. One day a dervishes asks him and he says I will not give him money! Darwish says how do you want to die? He also says how are you? And the dervish lies down and says so and dies. And Attar goes crazy seeing this scene! And he travels through seven cities of love overnight. The same is true of Rumi. One day he was reading a book, Shams calls him but he does not hear, so Shams throws all his books in the pool water! Rumi says why did you do this? What does he say? He says that all these books are written with ink and are destroyed! But Shams brings them out one by one without the slightest moisture! And then he goes, Rumi claps his hands and sees that all the books did not drink water at all, he goes to ask if Shams Tabrizi is going crazy. A Jew also walked on the water in front of Imam Ali. Imam Ali asked what do you say. I said Yaali! He said, "This is me." So knowing yourself means discovering these talents and completing them

ماذا یعنی الرجل المثالی؟

لدى الإنسان نوعان من الحواس معرفیًا. الحواس المادیة والحواس اللامادیة. الحواس المادیة کالعیون والأذنین ، والحواس اللامادیة کالحب والصداقة. على حد قول الأستاذ سامیعی: تم تحدید مکان الذاکرة والتفکیر فی المخ ، لکن مکان الحب ما زال مجهولاً. هذا یعنی أنهم إذا أرادوا أن لا یفکر أحدهم أو لا ینام أو ینسى الماضی ، فهذا یکفی لإجراء عملیة جراحیة على جزء من الدماغ! ولکن من أجل ثنی الحبیب ، فهم لا یعرفون مکان العمل. بقدر ما الحب مجهول ، فإن الکراهیة أیضًا غیر معروفة ، ویلجأ معظم الناس إلى السحر للقضاء علیه. بمعنى آخر ، یمکن تعریف الإنسان المادی والإنسان الإلهی على النحو التالی: الإنسان المادی مثل الحیوانات: فهو یقبل کل ما یراه ویفکر فقط فی البطن وأسفل البطن. نعسان وسعید. لکن البشر الإلهی لدیهم حواس أقوى ، مثل الحاسة السادسة ، بمعنى المستقبل ، والأهم من ذلک ، حاسة الله. أی أنهم یرون الله. یقول الإمام علی (ع) أن الفرق بینی وبین موسى أن موسى قال: یا الله أرنی نفسک! لکنی أرى الله بطریقة لن تحدث أی فرق إذا تم رفع الستائر. لذلک ، یرى الکثیر من الناس ما هو مادی فقط. وبالطبع من المادة فقط فی منطقة معینة! على سبیل المثال ، الأذن البشریة أو النطاق المسموع للبشر هو 20 إلى 20000 هرتز. کلما تقدمت فی العمر ، کلما کان نطاق السمع البشری أصغر ، ویصل إلى 50 إلى 8000 هرتز. الآن ، بافتراض أن أذن شخص ما تتلقى جمیع الترددات ، نعتقد أن الأذن مثالیة. إما أن تکون العین البشریة أکثر کمالا إذا کانت تستطیع رؤیة المواد الخارقة ، أو یمکنها أن ترى داخل الجسم مثل الأشعة السینیة ، والإنسان الذی تکون حواسه کاملة هو الإنسان المثالی. لذلک ، کلف الله هؤلاء البشر الکاملین أن یعلِّموا البشریة طریقة وطریقة الکمال. الأنبیاء مثل المعلمین. مثلما یمکن للمعلم أن یجعل الشخص الأمی متعلمًا فی عام. یمکن للأشخاص المثالیین أیضًا أن یکملوا الآخرین بالتدریب اللازم. فی الفقه الشیعی ، هذه الحالة تسمى التصوف. لأن الإمام علی (ع) قال: من عرف نفسه یعرف الله أیضاً. لذلک ، یمارس الصوفیون معرفة الذات ویسمون هذه الممارسة السلوک. فی بعض الأحیان یجدها الناس بقفزة. قال: فتحت مدن الحب السبع وما زلنا فی منعطف زقاق! وهی مقولة معروفة: کان العطار فی الواقع رجل أعمال ویبیع الأعشاب الطبیة ، وکان أیضًا محبًا جدًا للمال. فی یوم من الأیام سأله دراویش فیقول لن أعطیه نقوداً! درویش یقول کیف ترید أن تموت؟ کما یقول کیف حالک؟ والدراویش یستلقی ویقول کذا ویموت. ویجن عطار رؤیة هذا المشهد! وسافر بین عشیة وضحاها فی سبع مدن حب. وینطبق الشیء نفسه على جلال الدین الرومی. ذات یوم کان یقرأ کتابًا ، اتصل به شمس ولم یسمع ، فقام شمس برمی جمیع کتبه فی میاه البرکة! یقول الرومی لماذا فعلت هذا؟ ماذا یقول؟ یقول إن کل هذه الکتب مکتوبة بالحبر وأتلفت! لکن شمس یخرجها واحدة تلو الأخرى دون أدنى رطوبة! ثم ذهب ، یصفق الرومی یدیه ویرى أن جمیع الکتب لم تشرب الماء على الإطلاق ، ذهب لیسأل ما إذا کان شمس التبریزی قد أصیب بالجنون. کما سار یهودی على الماء أمام الإمام علی ، فسأله الإمام علی: ماذا تقول؟ قلت یاعلی! قال: هذا أنا. لذا فإن معرفة نفسک یعنی اکتشاف هذه المواهب واستکمالها

????? ????? ?? ???? ???? ???

???????????? ??? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?? ????????? ???? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????????? ????? ????????? ??? ?? ??? ?? ??? ???, ?? ?????? ????????? ????? ?? ??????? ?? ??? ???? ???????? ???? ?? ?????? ???: ???????? ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??, ????? ????? ?? ????? ??? ?? ?????? ??? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ??? ? ???? ?? ? ??? ?? ???? ?? ??? ???, ?? ?? ???????? ?? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ??? ???????? ??! ????? ?????? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ???? ???? ?? ?????? ???? ???? ??. ????? ????? ????? ???? ??, ???? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ???????? ??? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ?????? ???, ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ?? ?????? ???????? ???? ?? ???? ??: ????? ?????? ??????? ?? ??? ??: ?? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ??????? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ????? ???????? ?? ??? ????? ????????? ???, ???? ?? ??? ???????, ?????? ?? ?????, ?? ???? ?????????? ???, ????? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ??? (???) ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???: ?????, ???? ???? ?? ?? ?????! ????? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ????? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ??????? ?????, ???? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ??????? ??? ?? ???? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ??! ?????? ?? ???, ???? ??? ?? ???????? ?? ??? ?????? ???? 20 ?? 20,000 ?????? ??? ?? ????? ???? ?????, ???? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ????, ?? ?? 50 ?? 8,000 ?????? ?? ????? ?????? ??, ?? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ?????????? ??????? ???? ???, ?? ????? ??? ?? ??? ???????? ??? ?? ?? ???? ??? ???? ???????? ?? ??? ?? ????????????? ??? ???? ??, ?? ?? ????-?? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ??, ?? ??? ????? ?? ???? ????????? ???????? ???, ?? ????? ????? ??? ?????, ???????? ?? ?? ????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ??? ??????? ???? ??? ????????????? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ?? ???? ??? ?????? ??? ???? ??? ????? ??? ?????? ????????? ?? ??? ?????? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ???????????? ???, ?? ????? ?? ???????? ??? ???? ??? ??????? ???? ??? (???) ?? ??? ?? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ?????, ????????? ????-????? ?? ?????? ???? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ???-??? ??? ??? ????? ????? ???? ???? ???? ???????? ???: ????? ?? ??? ????? ?? ???? ??????? ?? ??, ?? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ???! ?? ?? ???????? ????? ??: ????? ?????? ??? ?? ???????? ?? ?? ????? ????? ?? ????? ??, ?? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?????! ????? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ????? ????? ???? ?? ???? ??! ?? ?? ?????-??? ????? ?? ??? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ??? ??? ??, ???? ??? ?????? ?? ????? ?? ???? ????? ??, ????? ???? ???? ???? ??????? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ??! ???? ???? ?? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???????? ?????? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ???! ????? ???? ?????? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ??-?? ???? ???? ????? ???? ??! ?? ??? ?? ???? ??, ???? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ??????? ??? ???? ??????? ???? ???? ??, ?? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ????, "???? ???? ???" ????? ??? ????! ???????? ???, "?? ??? ????" ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????????? ?? ????? ?? ?????? ???? ????